Protecció de dades

En el marc de la relació de prestació de serveis en l’àmbit de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD), del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta, així com en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (d’ara endavant, RGPD) i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), Rosor Foret Robau garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus, que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La Política de Protecció de Dades de Locutors Catalans es basa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el Responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial, i és capaç de demostrar-ho davant les autoritats de control corresponents.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts en el RGPD; en aquest sentit, Rosor Foret Robau ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració i l’accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que l’empresa es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s’accedeixi a la web.

Data última actualització: 1/01/2019

1. Qui és el titular responsable del tractament de les teves dades?

Rosor Foret Robau
NIF: ES41525840F
Domicili: Cardenal Reig, 31 (08028) Barcelona
Tel.: 679 14 47 46
Email contacte: info@locutorscatalans.cat

2. Amb quines finalitats les tractem, quina és la base legal per a poder tractar-les i durant quant temps les conservem?

A Locutors Catalans tractem les teves dades personals amb les següents finalitats:

SUBSCRIPTORS A BUTLLETINS

Finalitat del tractament: gestionem les teves dades de contacte per enviar-te comunicacions informatives relacionades amb serveis de l’empresa.
Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment prestat en el moment de deixar-nos les teves dades a través dels diversos formularis de contacte del web.
Termini de conservació de les dades: les dades es mantindran mentre l’usuari no en sol·liciti la supressió.

CONTACTE WEB

Finalitat del tractament: gestionem les teves dades de contacte per atendre consultes i sol·licituds que ens facis a través del formulari “de contacte”.
Legitimació: la base legal pel tractament de les teves dades és el teu consentiment que es considera prestat en el moment de facilitar les teves dades a través del formulari de la nostra pàgina web.
Termini de conservació de les dades: les dades s’eliminaran un cop atesa la sol·licitud.

PROVEÏDORS I COL·LABORADORS

Finalitat del tractament: gestionar les relacions professionals amb els proveïdors i col·laboradors, gestió de contractes, comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.
Legitimació: la base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual.
Termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.

CANDIDATS

La finalitat del tractament: gestionem les dades curriculars dels candidats per als processos de selecció de personal si el perfil professional s’ajusta a les nostres necessitats. Mentre no cancel·lis expressament les teves dades personals, les continuarem mantenint per a possibles processos de selecció futurs.
Legitimació: la base legal per al tractament és el teu consentiment atorgat amb l’enviament voluntari del teu CV i /o demos a l’empresa.
Termini de conservació: el teu CV i /o demos seran eliminats definitivament transcorreguts 2 anys des de la seva recepció en cas de no ésser inorporat a la plantilla de col·laboradors habituals.

3. A qui comuniquem les teves dades?

L’empresa no comunicarà les teves dades a tercers tret d’una obligació legal. No està prevista la transferència internacional de dades.

4. Informació sobre la qualitat de les dades

Les dades que et sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas l’usuari està obligat a facilitar-nos-les. Així mateix, l’usuari assegura que totes les dades que ens facilita són certes i pertinents per a la finalitat per la qual les sol·licitem.

Locutors Catalans assumeix també el compromís de no recaptar informació innecessària sobre l’usuari.

Amb la finalitat de mantenir actualitzats els nostres fitxers de dades personals, preguem que ens comuniquis qualsevol canvi o modificació que s’hi produeixi.

5. Fins quan conservarem les teves dades?

Només conservarem les teves dades personals durant el temps que resulti necessari per aconseguir les finalitats per les quals van ser recaptades. A l’hora de determinar l’oportú període de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en aquest Avís de Privacitat i Política de Cookies.

En aquest sentit, Roser Foret Robau conservarà les dades personals una vegada acabada la seva relació amb lusuari, degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb l’interessat.

Una vegada bloquejades, les teves dades resultaran inaccessibles per a Roser Foret Robau, i no seran tractades excepte para ser posades a disposició a les Administracions públiques, Jutges i Tribunals i per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i la defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6. Com protegirem les teves dades?

Emprem tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposades les dades. No obstant això, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que facis de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzis en la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privadesa i, en el cas que contractem tercers per prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditar-les per verificar el seu compliment.

7. Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com exercir-los?

El titular de les dades té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant l’empresa. A continuació, t’indiquem els teus drets:

Dret d’accés, rectificació i supressió: el titular de les dades tindrà dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, el titular de les dades podrà oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les dades: el titular tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, i que hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

T’informem del teu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AGPD. www.agpd.es) en el cas que no hagis vist satisfet l’exercici dels teus drets aquí indicats. Per exercir els drets esmentats pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@locutorscatalans.cat, identificant en la teva petició la següent informació:

  1. Dades del sol·licitant (nom i cognoms)
  2. Adreça de contacte
  3. Dret que vols exercir
  4. Sobre quines dades concretes formules la teva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la teva petició a través del mateix mitjà que hagis utilitzat inicialment.

8. Seguretat en el tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, l’empresa aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o l’accés no autoritzats a aquestes dades.

Roser Foret Robau es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar el seu compliment.