Condicions generals del servei

Amb la finalitat d’oferir la màxima qualitat en el servei i facilitar la relació entre Locutors Catalans i els seus clients, l’aprovació d’aquest pressupost implica l’acceptació dels següents punts, de caràcter general. No obstant això, aquests punts s’ajustaran als requeriments específics de cada projecte.

Funcionament

Per dur a terme el servei encarregat, serà d’utilitat que el client lliuri a Locutors Catalans tota la informació de què disposi, així com tot aquell material de suport relacionat amb el projecte o l’empresa. La confirmació dels encàrrecs es farà sempre per escrit, mitjançant el correu electrònic o mitjançant via alternativa que deixi constància fefaent.

En els projectes de locució, Locutors Catalans sol·licita al client que el text per gravar, així com els materials audiovisuals, siguin correctes i disposi de les autoritzacions i legitimitat per al seu ús. Si Locutors Catalans considera que el text d’origen lliurat no és correcte o presenta errors de forma, ho notificarà fefaentment al client i li recomanarà la correcció prèvia del document, que es facturarà, si s’escau i previ pressupost, a part. Si el client decideix no fer correcció del document, Locutors Catalans no es responsabilitza de la qualitat de la gravació i, en cas de requerir-ne una revisió posterior, es facturarà a part. S’aplicarà la mateixa política respecte els projectes de traducció.

En tots els casos és important que el client doni instruccions clares i inequívoques respecte la finalitat, l’estil i el format d’entrega requerit. Així el servei de Locutors Catalans s’ajustarà al màxim a les necessitats del client i s’evitaran endarreriments i recàrrecs sempre en la mesura del possible.

Lliurament

Els terminis de lliurament depenen de l’extensió i la complexitat de cada encàrrec. A l’hora d’iniciar cada projecte, el client i Locutors Catalans acordaran aquest punt. Locutors Catalans intentarà adequar-s’hi sempre en la mesura de les seves possibilitats (i s’indicarà al client si s’hi pot ajustar o no, i el que això implica).

Locutors Catalans té un ferm compromís amb el respecte pels terminis pactats; no obstant això, si es produís algun endarreriment causat per l’empresa o els seus col·laboradors, Locutors Catalans ho comunicarà al client amb la màxima antelació possible per tal de minimitzar les conseqüències derivades d’aquest endarreriment. Malgrat tot, les demores que es puguin originar com a conseqüència de les dilacions del client, no seran imputables a Locutors Catalans i, per tant, no afectaran als terminis d’entrega, que es comptaran des de la data de la posada a disposició efectiva per part del client.

En el cas dels projectes de caràcter urgent (és a dir, en què l’extensió o la complexitat del text a enregistrar són superiors al ritme habitual de treball) o en dies no laborables s’aplicarà un recàrrec d’urgència que variarà segons les necessitats de cada projecte i que consistiran en un recàrrec percentual sobre la tarifa habitual (xifra que prèviament es pactarà amb el client, però que en cap cas quedarà fora de la forquilla de entre el 20 % i el 40 %). En aquest cas, Locutors Catalans no garanteix la qualitat òptima de la locució, ja que el termini de lliurament no sempre permet fer-ne la revisió necessària.

El lliurament dels productes i serveis per part de Locutors Catalans es durà a terme emprant la via que sigui comunicada i acordada entre les parts i, en el seu defecte, a qualsevol de les vies que apareguin recollides a la proposta comercial acceptada i que fonamenta la prestació del servei. Tal entrega suposa la plena posada a disposició, circumstància que fa que els riscos que es puguin derivar des d’aquell moment sobre el producte seran plena responsabilitat del client.

Locutors Catalans es compromet a la utilització de tota la diligència, mecanisme i software necessari per tal de preveure la inexistència de continguts maliciosos. No obstant això, i degut als constants avenços tecnològics no pot garantir que siguin segurs ni que estiguin lliures d’errades o que puguin contenir virus. En aquest darrer cas i sempre que s’hagin desenvolupat les accions del començament del paràgraf, Locutors Catalans quedarà lliure de tota responsabilitat.

Usos

L’ús de la locució serà exclusivament pel concepte, en el mitjà i durant el temps que s’acordi amb Locutors Catalans. Si el client precisa l’ús de la locució per a altres fins, productes, mitjans, àmbits de difusió o períodes diferents dels acordats, ho haurà de notificar fefaentment a Locutors Catalans, qui revisarà el seu requeriment amb el titular de la veu i li comunicarà les condicions i l’import a liquidar, si s’escau. L’ús per aquesta nova finalitat no es podrà fer efectiu fins que Locutors Catalans no disposi de la prèvia autorització expressa i manifesta per part del titular.

Se signarà, per duplicat exemplar, un acord de cessió de drets per als nous usos de la veu, mantenint-se indemnes els acords previs vigents.

Compromís de qualitat i confidencialitat

Locutors Catalans pot subcontractar als seus col·laboradors algunes de les tasques encarregades pels seus clients, però sempre amb la màxima qualitat i confidencialitat. Locutors Catalans garanteix que totes les seves locucions són realitzades per professionals nadius i passen una revisió abans de ser lliurades al client. Locutors Catalans es farà càrrec d’una revisió, sense cap cost addicional, si el client troba errades en la locució (sempre que ho comuniqui en un termini de 10 dies hàbils des de l’entrega dels materials) i sempre que els originals no continguin errors o ambigüitats. Les errades que Locutors Catalans corregirà de manera gratuïta seran les següents: locució incorrecta, omissió, errors de pronúncia o de qualitat de l’àudio o la no aplicació dels criteris estilístics concrets indicats i facilitats per escrit a l’inici del projecte. En cap cas Locutors Catalans no assumirà el sobrecost derivat de qualsevol canvi en el guió, direcció o orientació del projecte posterior a l’encàrrec.

Tots els professionals que col·laboren amb Locutors Catalans han signat una clàusula de confidencialitat en la qual es comprometen a vetllar per la salvaguarda de la informació de cada projecte. Així mateix, el client garanteix que posseeix tots els drets sobre els documents que facilita a Locutors Catalans i que la seva traducció no infringirà cap dret d’autor.

Canvis i cancel·lació

En cas de cancel·lació del projecte ja aprovat, el client ho haurà de notificar de forma fefaent i inequívoca a Locutors Catalans, qui emetrà una factura per l’import que correspongui en funció de la feina realitzada fins a la data de cancel·lació més una penalització addicional que representarà el 10% sobre la base imposable de l’import total pressupostat. Si durant l’execució del projecte el client sol·licita canvis i modificacions que impliquin un augment significatiu del nombre d’hores de dedicació, Locutors Catalans indicarà al client l’import afegit al pressupost inicial aprovat.

Condicions de pagament

En cas d’acceptació del pressupost, s’emetrà la factura corresponent. Es requerirà sempre una provisió de fons del 50% que serà abonada pel client a l’inici del projecte, un cop confirmat el pressupost, a través de transferència bancària al número de compte indicat a la factura. L’import restant s’abonarà un cop lliurat en projecte en la seva totalitat. El venciment de la factura és als 30 dies des de la data d’emissió. El client disposa de 10 dies hàbils des de la finalització de l’encàrrec per fer qualsevol queixa o reclamació. Aquests casos seran tractats de manera preferencial i seran resolts pel responsable del projecte.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), tot servei pressupostat s’entendrà localitzat en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció del servei/producte concret de què es tracti.

Locutors Catalans informa que la Llei 15/2010 de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i que està vigent des de 2013, determina que els terminis màxims de pagament en les operacions comercials és de 60 dies en el cas de l’empresa privada i de 30 dies en el cas de les administracions públiques, a comptar a partir del lliurament dels productes o prestació dels serveis.

Conflictes i jurisdicció

Si alguna de les presents condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

L’usuari pot fer arribar a Locutors Catalans les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten en el pressupost acceptat per les parts. A més, Locutors Catalans disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels clients, qui podran sol·licitar-les en qualsevol moment.

Així mateix, si de la celebració d’aquest acord emanés controvèrsia alguna, el client pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsia, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22 / CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

En el supòsit de persistència del conflicte entre les parts – i/o que les parts no vulguin recórrer al mecanisme d’arbitratge abans descrit-, les parts acorden expressament sotmetre’l a la normativa espanyola corresponent i als Tribunals competents de la Ciutat de Barcelona.