Avís legal

En aquest Avís legal, l’Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible a a l’adreça URL www.locutorscatalans.cat (d’ara endavant, el Lloc Web), que Rosor Foret Robau posa a la disposició dels usuaris d’Internetd’internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament aquest Avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria sofrir modificacions a partir del criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la
pràctica empresarial.

Dades identificatives

Locutors Catalans (marca registrada)
Cardenal Reig núm. 31
08028– Barcelona
Tel: 679 14 47 46
NIF: 41525840 F

Rosor Foret Robau és la responsable del Lloc Web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest Lloc Web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb allò que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de juliol (LSSI-CE).

OBJECTE
El Lloc Web facilita als seus usuaris l’accés a informació i serveis prestats per Rosor Foret Robau a aquelles persones o organitzacions que hi estiguin interessades.

L’accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (d’ara endavant, l’“Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació del servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en el qual l’Usuari es trobi connectat al Lloc Web o a algun dels serveis que a través d’aquest es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en aquest Avís legal poden sofrir modificacions.

ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB
Com a norma general, l’usuari assumeix l’obligació de fer ús del web d’acord amb el que estipula la legislació vigent, a la bona fe i als usos i costums generalment admesos. Així mateix, l’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis de la web per a la realització d’activitats il·lícites o constitutives de delicte i / o que infringeixin la propietat intel·lectual o industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic.

Queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació dels textos, àudios, gràfics, imatges, informacions, o altres elements del web, llevat que es compti amb la prèvia i expressa autorització amb permís per escrit de Rosor Foret Robau o resulti autoritzat per la llei.

– Caràcter gratuït de l’accés i la utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït per als seus usuaris, excepte en allò relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

– Registre d’usuaris. Amb caràcter general, l’accés i la utilització de la web no exigeixen la prèvia subscripció o registre dels usuaris.

– Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no has de registrar-te com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Drets d’ús

L’usuari pot utilitzar la informació publicada en aquest lloc web per a ús personal sense cap restricció. L’ús comercial de qualsevol contingut d’aquest lloc web queda expressament prohibit excepte el dret de cita inherent a una publicació pública. Queda prohibida tota reproducció total o parcial dels continguts excepte exprés permís per escrit de Rosor Foret Robau, sigui quin sigui el mitjà pel qual s’accedeixi al contingut.

El dret de cita inclou com a màxim la reproducció de titulars i fragments de text d’una extensió màxima de 30 paraules de cada contingut individual d’aquest lloc web.

CONTINGUTS DEL WEB
L’idioma utilitzat pel titular en la web serà el català. Rosor Foret Robau no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per part de l’usuari ni de les seves conseqüències.

Rosor Foret Robau podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir-los i canviar-los dins de la web, i la manera en què s’hi accedeix, sense cap justificació i lliurement, i no es fa responsable de les conseqüències que aquests canvis puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Rosor Foret Robau, ni remetre publicitat o informació, i comptant amb els serveis o la informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hipervincles que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, i no poden manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Rosor Foret Robau.

Marques

En aquesta pàgina s’esmenten de manera indirecta i des del punt de vista informatiu alguns termes i logotips, que constitueixen marques registrades pels seus respectius propietaris, i no ens fem responsables de la utilització inadequada que poguessin fer terceres persones respecte d’aquestes marques.

Enllaços

Locutors Catalans no es fa responsable d’aquelles altres dades, llocs web o arxius als quals sigui possible accedir a través d’enllaços (links) disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines o arxius objecte d’enllaç són responsabilitat dels seus respectius titulars. Aquesta pàgina, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni, de conformitat amb el que disposa la LSSICE, es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts, dades i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina. En el cas que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, n’ordeni la retirada o que n’impossibiliti l’accés, o en cas que s’hagi declarat l’existència de la lesió i se’ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s’indiquin seran immediatament retirats.

MESURES DE SEGURETAT
Les dades personals comunicades per l’usuari podran ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon de manera exclusiva a Rosor Foret Robau, qui assumeix totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes d’acord amb allò establert en les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Limitació de responsabilitats

Rosor Foret Robau es reserva el dret a limitar o interrompre l’accés al web, així com l’oferta o prestació de tots aquells serveis i productes que s’hi publicitin en qualsevol moment i sense previ avís, per motius de manteniment, seguretat, fallada elèctrica, motius tècnics o altres, sense que per això es pugui derivar cap responsabilitat ni hi hagi dret a la sol·licitud de qualsevol compensació econòmica. Rosor Foret Robau no assumirà cap responsabilitat ni directa ni indirecta per danys directes, indirectes o lucre cessant que es pugui derivar de la no disponibilitat del nostre web o els serveis de Locutors Catalans.

Rosor Foret Robau pot incloure enllaços a terceres parts i / o llocs web externs, fora del control de Locutors Catalans. Encara que periòdicament verificarem la licitud, veracitat i rellevància d’aquests llocs, no en podem garantir la qualitat. En aquests casos, Rosor Foret Robau no pot garantir ni pot assumir cap classe de responsabilitat respecte a aquests continguts externs o als danys o perjudicis que puguin ser causats per l’accés a aquests llocs.

Rosor Foret Robau només serà responsable, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, d’11 de juliol de 2002, d’aquells continguts dels quals, havent tingut coneixement efectiu i fefaent de la il·licitud, no n’hagués suprimit o desactivat l’enllaç.

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació que conté és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Rosor Foret Robau no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. Rosor Foret Robau no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents que hi hagi emmagatzemats, com a conseqüència de:

– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web,

– un mal funcionament del navegador,

– i/o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Rosor Foret Robau no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hipervincles que s’incorporin a la web per a l’obertura d’unes altres pàgines. Rosor Foret Robau no garanteix la utilitat d’aquests enllaços ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços ni del bon funcionament d’aquestes webs.

Rosor Foret Robau no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

FUNCIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”
El Lloc Web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran per allò establert a la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, i que forma part integrant d’aquest Avís Legal.

NAVEGACIÓ
Els servidors d’internet poden recollir dades no identificables, que poden incloure adreces IP i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. La seva adreça IP s’emmagatzemarà en els llocs d’accés de manera automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per internet, i serà necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. Així mateix, l’adreça IP podrà ser utilitzada per realitzar estadístiques, de manera anònima, sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de manera totalment transparent a la seva navegació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualssevol altres elements del lloc web són propietat de Rosor Foret Robau, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Rosor Foret Robaui/o de tercers. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a Rosor Foret Robau qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tots o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de Rosor Foret Robau.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Aquest Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Rosor Foret Robau i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Rosor Foret Robau i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de BARCELONA.

Protecció de dades

En el marc de la relació de prestació de serveis en l’àmbit de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD), del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta, així com en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (d’ara endavant, RGPD) i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), Roser Foret Robau garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus, que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La Política de Protecció de Dades de Locutors Catalans es basa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el Responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial, i és capaç de demostrar-ho davant les autoritats de control corresponents.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts en el RGPD; en aquest sentit, Rosor Foret Robau ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració i l’accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que l’empresa es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s’accedeixi a la web.

Data última actualització: 1/01/2019

1. Qui és el titular responsable del tractament de les teves dades?

Rosor Foret Robau
CIF: ES 41525840F
Domicili: Cardenal Reig 31
Tel: 679 14 47 46
Email contacte: info@locutorscatalans.cat

2. Amb quines finalitats les tractem, quina és la base legal per a poder tractar-les i durant quant temps les conservem?

A Locutors Catalans tractem les teves dades personals amb les següents finalitats:

SUBSCRIPTORS A BUTLLETINS

Finalitat del tractament: gestionem les teves dades de contacte per enviar-te comunicacions informatives relacionades amb serveis de l’empresa.
Legitimació: la base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment prestat en el moment de deixar-nos les teves dades a través dels diversos formularis de contacte del web.
Termini de conservació de les dades: les dades es mantindran mentre l’usuari no en sol·liciti la supressió.

CONTACTE WEB

Finalitat del tractament: gestionem les teves dades de contacte per atendre consultes i sol·licituds que ens facis a través del formulari “de contacte”.
Legitimació: la base legal pel tractament de les teves dades és el teu consentiment que es considera prestat en el moment de facilitar les teves dades a través del formulari de la nostra pàgina web.
Termini de conservació de les dades: les dades s’eliminaran un cop atesa la sol·licitud.

PROVEÏDORS I COL·LABORADORS

Finalitat del tractament: gestionar les relacions professionals amb els proveïdors i col·laboradors, gestió de contractes, comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.
Legitimació: la base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual.
Termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.

CANDIDATS

La finalitat del tractament: gestionem les dades curriculars dels candidats per als processos de selecció de personal si el perfil professional s’ajusta a les nostres necessitats. Mentre no cancel·lis expressament les teves dades personals, les continuarem mantenint per a possibles processos de selecció futurs.
Legitimació: la base legal per al tractament és el teu consentiment atorgat amb l’enviament voluntari del teu CV i /o demos a l’empresa.
Termini de conservació: el teu CV i /o demos seran eliminats definitivament transcorreguts 2 anys des de la seva recepció en cas de no ésser inorporat a la plantilla de col·laboradors habituals.

3. A qui comuniquem les teves dades?

L’empresa no comunicarà les teves dades a tercers tret d’una obligació legal. No està prevista la transferència internacional de dades.

4. Informació sobre la qualitat de les dades

Les dades que et sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas l’usuari està obligat a facilitar-nos-les. Així mateix, l’usuari assegura que totes les dades que ens facilita són certes i pertinents per a la finalitat per la qual les sol·licitem.

Locutors Catalans assumeix també el compromís de no recaptar informació innecessària sobre l’usuari.

Amb la finalitat de mantenir actualitzats els nostres fitxers de dades personals, preguem que ens comuniquis qualsevol canvi o modificació que s’hi produeixi.

5. Fins quan conservarem les teves dades?

Només conservarem les teves dades personals durant el temps que resulti necessari per aconseguir les finalitats per les quals van ser recaptades. A l’hora de determinar l’oportú període de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en aquest Avís de Privacitat i Política de Cookies.

En aquest sentit, Roser Foret Robau conservarà les dades personals una vegada acabada la seva relació amb lusuari, degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb l’interessat.

Una vegada bloquejades, les teves dades resultaran inaccessibles per a Roser Foret Robau, i no seran tractades excepte para ser posades a disposició a les Administracions públiques, Jutges i Tribunals i per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i la defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6. Com protegirem les teves dades?

Emprem tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposades les dades. No obstant això, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que facis de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzis en la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privadesa i, en el cas que contractem tercers per prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditar-les per verificar el seu compliment.

7. Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com exercir-los?

El titular de les dades té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant l’empresa. A continuació, t’indiquem els teus drets:

Dret d’accés, rectificació i supressió: el titular de les dades tindrà dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, el titular de les dades podrà oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les dades: el titular tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, i que hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats. T’informem del teu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AGPD. www.agpd.es) en el cas que no hagis vist satisfet l’exercici dels teus drets aquí indicats. 
Per exercir els drets esmentats pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@locutorscatalans.cat, identificant en la teva petició la següent informació:

  1. Dades del sol·licitant (nom i cognoms)
  2. Adreça de contacte
  3. Dret que vols exercir
  4. Sobre quines dades concretes formules la teva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la teva petició a través del mateix mitjà que hagis utilitzat inicialment.

8. Seguretat en el tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, l’empresa aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o l’accés no autoritzats a aquestes dades.

Roser Foret Robau es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar el seu compliment.